Villkor

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats, accepterar du att vara bunden av dessa webbplats Villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Det material som ingår i denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Villkor

Materialet på Binrobot-lady.com webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". Binrobot-lady.com ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och härmed frånsäger och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella eller andra brott mot rättigheter. Vidare innebär Binrobot-lady.com garanterar inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser kopplade till den här webbplatsen.

3. Begränsningar

Under inga omständigheter skall Binrobot-lady.com eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Binrobot-lady.com webbplats, även om Binrobot-lady.com eller ett Binrobot-lady.com auktoriserad representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

4. Revideringar och Errata

Materialen som förekommer på Binrobot-lady.com webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Binrobot-lady.com garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Binrobot-lady.com kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Binrobot-lady.com dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

5. vänster

Binrobot-lady.com har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet i en sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av Binrobot-lady.com av platsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

6. Villkor för användning av Ändringar

Binrobot-lady.com kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

7. lokala lagar

Binrobot-lady.com är inte avsedd att användas av någon person i något land där sådan användning skulle strida mot lokala lagar och bestämmelser. Det åligger besökare till Binrobot-lady.com att fastställa villkoren för och följa alla lokala lagar eller förordningar som de eller affärerna de åtar omfattas.

8. Mäklares villkor

När du registrerar med Binrobot-lady.com godkänner du villkoren för varje mäklare som du går. Det är ditt eget ansvar att läsa och förstå deras villkor. Vi erbjuder endast fri handel programvara. Insättningar som används för handel hålls med mäklaren och deras villkor gäller för dig.

9. Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicera och lämna ut och använda sig av personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

• Före eller vid tidpunkten för att samla in personlig information, kommer vi att identifiera de ändamål för vilka uppgifter samlas in.
• Vi kommer att samla in och användning av personlig information enbart i syfte att uppfylla dessa ändamål som specificerats av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte inhämta samtycke från den berörda personen eller som krävs enligt lag.
• Vi ska bara behålla personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla dessa ändamål.
• Vi kommer att samla in personlig information med lagliga och rättvisa medel och, i förekommande fall, med vetskap eller samtycke av den berörda individen.
• Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål för vilka den ska användas, och, i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål, bör vara korrekt, fullständig och up-to-date.
• Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
• Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis i samband med hanteringen av personuppgifter.

Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och bevaras.

Prenumerera på nyhetsbrev
Hjälpa till att ställa upp roboten Abi
rekommendera
1. Snabbgradering
logotyp 300x250
2. Iro Tradex
investous
3. TradeAllCrypto
investous